apartmány český ráj

Návštěvní řád

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s tímto návštěvním řádem. Rezervací pobytu na našem penzionu automaticky stvrzujete svůj souhlas se všemi body řádu, a jste tak povinni tento řád dodržovat. Při nedodržování provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit hostu ubytování bez náhrady a požadovat úhrady za vzniklé škody.

Osobní údaje ubytovaného

Všichni hosté jsou povinni již během rezervace, nejpozději při předání klíče od pokoje na začátku pobytu, sdělit (písemně) ubytovateli požadované osobní údaje. Osobní údaje hostů zpracováváme pouze s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb, tedy hlavně z důvodu naplnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území ČR. Souhlas se zpracováním osobních údajů tedy nemusíme mít od hostů podepsaný.

Zdraví, bezpečnost, majetek ubytovaného

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit ubytovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Telefonní čísla:

  • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
  • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
  • HASIČI 150
  • POLICIE 158

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů, nenese tedy za jejich zdraví při běžném provozu zodpovědnost. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. Žádáme proto hosty, aby také dohlíželi na osoby jim svěřené/své děti.

Ve všech prostorách budovy penzionu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní a omamné látky.

Peníze, klenoty a jiné cennosti se doporučuje nenechávat bez dozoru v prostorách penzionu ani na pokojích. Provozovatel neručí za případné ztráty.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo ztráty věcí ve vozidle.

Motorová vozidla je možno parkovat vedle penzionu na místech k tomu určených. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel. Obzvláště, prosím, myslete na to, že z pivovaru vyjíždí větší dodávky.

Platba, ceník a storno podmínky

12 osoby na 1 noc – 1 800 Kč
3 osoby na 1 noc – 2 100 Kč
45 osob na 1 noc – 2 400 Kč

Ceny zahrnují DPH, ubytovací poplatky městskému úřadu, poplatek za úklid, energie či povlečení a ručníky. Žádné další poplatky ani zálohy účtovat nebudeme. Pouze snídaně se platí zvlášť, pokud si ji objednáte.

Snídaně: 250 Kč za osobu – čerstvé pečivo, salám/sýr/domácí pomazánka, čerstvá zelenina, zákusek, džus. Snídani je možné objednat ve vegetariánské verzi.

Platba za celé ubytování probíhá bezprostředně po rezervaci pobytu a podle instrukcí ubytovatele.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Storno rezervace a vrácení platby za ubytování je možné pouze do 30 dnů před plánovaným příjezdem.

Pokud host ukončí pobyt dřív, přijede později, pobyt na nějaký čas přeruší nebo vůbec nedorazí, žádné peníze zpět neobdrží.

Check-in, check out – podmínky

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 15:00 hodin, pokud není předem domluveno jinak.

Ztráta klíčů od penzionu/pokoje je trestána pokutou 10 000 Kč.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit ubytovateli.

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány ubytovateli nebo do určené schránky v den ukončení pobytu do 10:00 hodin, pokud není předem domluveno jinak. Ubytovatel provede před odjezdem kontrolu pokoje.

V případě potřeby je možné se domluvit i na jiných časech. Vždy se s ubytovatelem domlouvejte na konkrétní čas.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, musí veškeré škody zaplatit.

Ostatní

Domácí mazlíčci do našeho penzionu nesmí.

Noční klid v budově a přilehlých prostorách penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej dodržovat.

Výměna ložního prádla, ručníků, toaletního papíru a plnění jakýchkoliv dalších požadavků se provádí na požádání ubytovatele.

Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

Host nesmí přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem ubytovatele.

Je zakázáno přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě.