O tom, že jsme v Lomnici uměli vařit dobré pivo, o tom žádná. Asi nejznámější historickou osobností, která si lomnické pivo nechala pravidelně dovážet a dokonce pravidelně komentovala jeho kvalitu a případně nekvalitu, byl sám frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna.

Pojďme to ale trochu zasadit do historického kontextu – abyste si taky trochu osvěžili znalosti z historie. Dochovalo se prý celkem 10 dopisů, které spojují lomnické pivo s Albrechtem z Valdštejna, které byly poslány do Lomnice během třicetileté války. V té době už spravoval (získal díky sňatkům) Frýdlantské vévodství – které bylo vyňato ze Zemských desek Království  českého a bylo jakýmsi státem ve státě.

Jak jistě víte, z Jičína chtěl Albrecht udělat „hlavní město“. Zřídit biskupství, univerzitu a vlastní sněm. Chtěl zde také pěstovat bource morušového aby získal hedvábí pro šité uniforem a armádní výstroje. Od roku 1628 měl Albrecht také právo jmenovat  šlechtice, povyšovat sídla na města a razit mince na které se razilo heslo INVITA-INVIDIA! = Navzdory závisti! Tímto heslem, jež si nechal Albrecht z Valdštejna razit nejen na mince, ale i na kordy, ostruhy apod., a jež přiznal za své nové rodové heslo,chtěl dát dvoru a svým protivníkům jasně najevo, že je nezlomný.

Do Jičína pozval jezuity, kteří zde založili kolej. Kraj nebyl zatížen daněmi, a byl proto nazýván též terra felix, šťastnou zemí, neboť Valdštejn si taktéž vymohl od císaře osvobození svého vévodství od armádních přezimování, která vždy kraj nemilosrdně zatěžovala.

Hlavně byl Albrecht generálem císařských vojsk v době třicetileté války. Jeho vojsko čítalo až 100tis. žoldáků (více na wikipedii zde).  No a právě v době, kdy řídil válečné operace z Jičínska se právě dochovalo těch deset dopisu, které byly od 5. července do 1. října r. 1633 poslány lomnickému hejtmanovi, „aby každou středu přede dnem nebo v úterý večer poslal „1 polosudí“ lomnického piva na kvasnicích do Hostinného pro vlastní truňk Jeho Milosti Knížecí (JMK) poněvaž je JMK oblibovati ráčí a pokud se mu (hejtmanovi) sladu nedostává, aby včas zaopatřil“

Jindy zase „aby pivo opatroval, ne jako nyní (21. července), aby vyteklo, aby z toho JMti K potom odpovídati nemusil…

A poté řešil i pivní logistiku: „aby z toho (vojenského) ležení, mělo se dovézti do Jičína, v září do Vokšic a do Smrkovic.“

Když 23. srpna odeslání do ležení pro vlastní osobu JMK bylo pivo nehodné, byl napomenut lomnický hejtman, aby „na to pozor dal, aby pivo prve vykoštované vyšetřeno, od kvasnic vykysalé, čistotné a světlé, však také nekyselé odesíláno napotom bylo.

Takže tak. V následujících týdnech se pokusíme dostat do Státního oblastního archivu v Zámrsku, kde by měli mít ohledně lomnického piva a lomnického pivovaru několik zajímavých materiálů, které s vámi budeme sdílet.

V říjnu se tedy můžete těšit na nové příspěvky.